Quan điểm và phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

Trong nghiên cứu được quán triệt từ quan điểm duy vật, nó đòi hỏi xuất phát của nghiên cứu phải từ hiện thực khách quan, từ thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội. Những người biên soạn tập sách tài liệu nghề rổ chức sự kiện này cũng đã tuân thủ theo quy luật này. Đó là sự kết hợp giữa việc khảo sát và khái quát hoạt động tổ chức sự kiện ở việt nam với việc tham khảo các tài liệu mới về lĩnh vực này ở nước ngoài sao cho những nội dung khoa học mà tập sách đề cập có tác dụng tích cực tới hoạt động tổ chức sự kiện ở trong nước và tương đương với các nước khác, bảo đảm được tính dân tộc, khoa học và hiện đại.

Những quan điểm và các phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện
Những quan điểm và các phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

Quan điểm và phương pháp nghiên cứu môn học tổ chức sự kiện

1.Các quan điểm

1.1: Quan điểm duy vật

 • Quan điểm duy vật đòi hỏi việc nghiên cứu cũng như ứng dụng phải tôn trọng hiện thực khách quan. Sự kiện trong đời sống kinh tế xã hội là một hiện thực khách quan, nó có phát sinh phát triển và chuyển hóa theo những quy luật khách quan chi phối nó.
 • Để sự kiện thành công, các nhà tổ chức phải tôn trọng những quy luật này và vận dụng chúng làm cho sự kiện phát triển tốt hơn và chuyển hóa của sự kiện. Những người nghiên cứu môn học này phải đặt mình trên cương vị nhà tổ chức, người đang thực sự thực hiện một hoạt động sự kiện nào đó, phải hình dung được quá trình sự kiện, nhận dạng được các hoạt động sự kiện nào đó, tôn trọng các yếu tốt chi phối nó.
 • Từ đó mà chúng ta có sự suy xét đúng đắn về quan điểm và phương pháp đối với những sự kiện khác nhau về loại hình về không gian và thời gian.

1.2: Quan điểm lịch sử

 • Quan điểm lịch sử cũng được quán triệt trong nghiên cứu môn học này. Sự kiện là một hiện thực khách quan, nó tồn tại trong không gian và vận động theo thời gian, nó có phát sinh, phát triển và kết thúc.
 • Sự kiện chỉ có ý nghĩa khi gắn với thời gian và địa điểm cụ thể. Việc nghiên cứu môn tổ chức sự kiện cũng tương tự như vậy, nguyên tắc đã được khái quát. Những nguyên lý, nguyên tắc và phương pháp được khái quát hóa sẽ phù hợp hơn trong một thời kỳ nhất định với một phạm vụ không gian cụ thể.
 • Không gian khác nhau, thời gian khác nhau thì sự kiện cũng khác nhau, nguyên lý, nguyên tắc sẽ có những nét riêng. Quan điểm lịch sử yêu cầu việc nghiên cứu phải thống nhất được những vấn đề đó.
 • Hơn nữa, phải coi trọng những bài học lịch sử, những kinh nghiệm đã qua, vận dụng sáng tạo chúng trong những điều kiện hoàn cảnh mới.
Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu môn học sự kiện
Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu môn học sự kiện

2.Phương pháp nghiên cứu

2.1: Phương pháp biện chứng

 • Phương pháp biện chứng được quán triệt và xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu tổ chức sự kiện. Đối tượng nghiên cứu là một thực thể, một thực tại khách quan nằm trong thế giới vật chất nên nó chịu sự ràng buộc và chi phối của rất nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ.
 • Do vậy không thể phản ánh thực tại khách quan khi chúng ta nghiên cứu các hoạt động tổ chức sự kiện độc lập, tách rời. Phương pháp biện chứng đòi hỏi chứng đòi hỏi nghiên cứu tổ chức sự kiện trong các mối quan hệ ràng buộc của nó, đó là việc nghiên cứu cả hệ thống, đồng bộ.
 • Mỗi hoạt động sự kiện đều là kết quả của hàng loạt hoạt động sự kiện khác, hoạt động sự kiện này sẽ chi phối hoạt động sự kiện kia. Thiếu một trong những yếu tố cũng sẽ làm cả hệ thống thay đổi. Việc nghiên cứu tổ chức sự kiện đòi hỏi tính hệ thống rất cao.
 • Do vậy yêu cầu học viên để có kiến thức tốt về tổ chức sự kiện phải nghiên cứu các môn học khác trước như triết học, toán, quản trị học và những môn học chuyên ngành marketing, v.v….làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp cận môn học.

2.2: Phương pháp biện chứng đòi hỏi gì

 • Phương pháp biện chứng đòi hỏi trong nghiên cứu tổ chức sự kiện phải có tư duy đa chiều. Mỗi kết quả trong tổ chức sự kiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu chỉ nghiên cứu theo một hệ thống là chưa đủ, chưa phát hiện hết những đặc tính còn tiềm ẩm của hiện tượng sự vật đó.
 • Cũng tương tự, một hiện tượng sự vật nào đó chẳng hạn như một hoạt động sự kiện cụ thể sẽ tác động chi phối đến nhiều sự vật hiện tượng thuộc nhiều hệ thống khác nhau.
 • Với những vấn đề đã đặt ra đòi hỏi việc nghiên cứu tổ chức sự kiện phải có tư duy đã chiều mới có thể tiếp cận và nhận thức được nội dung khoa học phản hiện thực khách quan của chúng/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *